Fase classificatòria a Olot

Organitza Institut Bosc de la Coma

20 de març de 2024

Reglament


Normes generals

 1. Al concurs s'hi podran inscriure alumnes matriculats a qualsevol Cicle Formatiu de Formació Professional durant el curs acadèmic en el qual es realitza la competició. Els organitzadors es reserven el dret de sol·licitar la presentació de documentació oficial que demostri la veracitat d'aquesta matriculació.
 2. La inscripció es realitzarà per equips. Cada equip estarà format per un màxim de tres estudiants d'un mateix Institut de Catalunya. El número d'estudiants que formin el grup podrà ser excepcionalment de dos, i només es podrà presentar un equip d'aquest tipus per centre. En cas que se superi el núnero de places designades per l'organizació, els equips amb menys de tres persones no entrarien en el sorteig, quedant sense plaça automàticament.
 3. Cada equip tindrà un nom triat pels seus membres. L'organització es reserva el dret de modificar aquest nom si així ho creu oportú, per considerar-ho ofensiu o inadequat per al concurs, o per què es produís una col·lisió amb el mateix nom d'un altre equip inscrit amb anterioritat.
 4. En cada equip es podrà apuntar un alumne suplent que substituirà a algun dels integrants en el cas d'inassistència. No podrà substituir-se a un estudiant per algú diferent al suplent registrat en el moment de fer la inscripció.
 5. La substitució d'un alumne per part del suplent haurà de ser notificada amb una antelació d'almenys 24 hores de l'inici del concurs. En cap cas es comptarà amb el suplent a l'efecte de l'organització del concurs (samarreta i menjar en la modalitat presencial).
 6. La durada de la prova serà de quatre hores, tret que el responsable de jutges decideixi modificar-ho per causes de força major.
 7. Es proposaran entre vuit i dotze problemes, cadascun amb un color associat. Mentre sigui possible, s'evitarà la dependència d'una àrea en particular de coneixement o d'un llenguatge determinat.
 8. Els participants no podran conversar ni establir cap altre tipus de contacte amb ningú que no sigui un altre membre del seu propi equip o personal de l'organització. Tota consulta relativa al conjunt de problemes s'ha d'haver realitzat mitjançant el sistema d'aclariments. El jutge podrà determinar que la pregunta és d'interés general i remetre-la llavors a tots els participants.
 9. Les solucions als problemes seran enviades electrònicament per ser jutjades. Cada enviament es qualificarà amb un dels següents veredictes:
  ACCEPTED
  La solució ha sigut considerada correcta i s'accepta.
  RUN ERROR
  La solució ha sofert algun problema durant la seva execució i s'ha anul·lat.
  WRONG ANSWER
  La solució ha generat una sortida invàlida respecte a l'especificació del problema.
  TIME LIMIT
  La solució s'ha mantingut durant massa temps en execució i ha sigut abortada.
  COMPILATION ERROR
  La solució enviada no ha compilat.
  L'equip rebrà el veredicte també electrònicament. En cap cas es proporcionarà informació addicional, com l'error produït en execució, el cas de prova mal resolt, el temps total d'execució o l'error de compilació.
  En el concurs presencial, els problemes acceptats seran reconeguts amb un globus del color distintiu del problema.
  Alguns dels problemes que els jutges qualifiquin com a propensos a generar el resultat TIME LIMIT podrien estar identificats en els enunciats, encara que això no té per què fer-se en tots els casos.
  Es pot consultar més informació sobre els tipus de veredictes en el manual de DOMjudge.
 10. Els equips s'ordenaran en funció del nombre final de problemes resolts com a primer criteri absolut. Els equips amb el mateix nombre de solucions correctes s'ordenaran per menor temps total. El temps total serà la suma dels temps utilitzats per resoldre cada problema. El càlcul es farà amb el temps transcorregut des del començament de la prova fins a l'enviament acceptat com a correcte, més vint minuts per cada enviament d'aquest mateix problema que hagués estat rebutjat (com a penalització). Els problemes no resolts no acumularan temps per més vegades que s'hagin enviat.
 11. Quaranta-cinc minuts abans de la finalització del concurs el marcador en temps real deixarà d'actualitzar-se i es deixarà de donar globus als participants, però seguiran notificant-se els resultats de les solucions als equips. Els resultats finals es donaran a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis.
 12. Els jutges seran els únics responsables de determinar la correcció o no de les solucions enviades i, en conseqüència, de determinar els vencedors del certamen. Les seves decisions seran inapel·lables.
 13. Un equip podrà ser desqualificat durant les 24 hores següents a la finalització del concurs, si es comprova que la seva conducta no ha estat esportiva o no s'ha acreditat la seva elegibilidad per formar part d'un equip (condició d'estudiant).
 14. Els participants podran utilitzar com a material de consulta un dossier realitzat pel propi equip amb un màxim de 10 pàgines formatades amb font Arial mida 10. Aquest dossier serà recollit durant la recepció dels concursants i revisat pels jutges.
 15. Els participants NO podran disposar de versions de programari o dades que siguin llegibles per l'ordinador, més enllà del subministrat per l'organizació. Tampoc podran usar els seus propis ordinadors portàtils, tablets, calculadores, ni telèfons mòbils. Aquests han d'estar apagats durant la realització de la prova.
 16. Cada equip utilitzarà un únic ordinador i tots els equips disposaran d'ordinadors similars. Els participants podran utilitzar diversos editors per escriure els seus programes. L'entorn será tipus X-Windows treballant en un ordinador amb una distribució GNU/Linux. Cada equip tindrà accés a compiladors de C, C++ i Java.
 17. La prova es realitzarà en un entorn de xarxa. La xarxa només s'utilitzarà per enviar les solucions i consultar el marcador del concurs. Qualsevol altre ús en forma de FTP, TELNET, etc. serà motiu de desqualificació.
 18. Als participants se'ls farà entrega del material, i se'ls explicarà:
  • L'entorn i el programari a utilitzar.
  • El mecanisme d'enviament i el tipus d'arxius a enviar.
  • Els diversos missatges d'error.
  • La forma de comunicar-se amb els jutges (i qui són aquests).
 19. Serà obligatori, tant per als estudiants com per als professors acompanyants, portar posada durant la realització de la prova, la samarreta i acreditació oficials del concurs que se'ls hi lliuraran al registrar-se.

Prueba tus soluciones

Puedes probar tus soluciones en ¡Acepta el reto!, el juez on-line con problemas de ediciones anteriores.

Programame 2.0

Visita nuestro blog con acertijos programables.