Fase classificatòria a Reus

Organitza Institut Baix Camp

12 de març de 2020

Reglament

 1. Al concurs podran inscriure's alumnes matriculats en qualsevol Cicle Formatiu de Formació Professional durant el curs acadèmic en el qual es realitza la competició. Els organitzadors es reserven el dret de sol·licitar la presentació de documentació oficial que demostri la veracitat d'aquesta matriculació.
 2. La inscripció es realitzarà per equips. Cadascun estará constituït per un máximo de tres estudiants d'un mateix Institut de Catalunya. El número d'estudiants que formin el grup podrá ser excepcionalment de dos, i només es podrá presentar un equip d'aquest tipus per centre. En cas que se superi el núnero de places designades per l'organización, els equips amb menys de tres persones no entrarían en sorteig, quedant sense plaça automáticamente.
 3. Cada equip tindrà un nom triat pels seus membres. L'organització es reserva el dret de modificar aquest nom si així ho estimen oportú, per considerar-ho ofensiu o inadequat per al concurs, o per que es produís una col·lisió amb el mateix nom d'un altre equip inscrit amb anterioritat.
 4. En cada equip es podrà apuntar un alumne suplent que substituirà a algun dels integrants en el cas d'inassistència. No podrà substituir-se a un estudiant per algú diferent al suplent registrat en el moment de fer la inscripció.
 5. La substitució d'un alumne per part del suplent haurà de ser notificada amb una antelació d'almenys 24 hores a l'inici del concurs. En cap cas es comptarà amb el suplent a l'efecte de l'organització del concurs (samarreta i menjar).
 6. La durada de la prova será de quatre hores, tret que el responsable de jutges decideixi modificar-ho per causes de força major.
 7. Es propondran entre vuit i dotze problemes, cadascun amb un color associat. En tant que sigui possible s'evitarà la dependència d'un área en particular de coneixement o d'un llenguatge determinat.
 8. Els participants podran utilitzar com a material de consulta un dossier realitzat pel propi equip amb un màxim de 10 pàginas en font Arial mida 10. Aquest dossier será recollit durant la recepción dels concursants i revisat pels jutges.
 9. Els participants NO podran disposar de versions de programari o dades que siguin llegibles per l'ordinador, més enllà del subministrat per l'organizació. Tampoc podran usar els seus propis ordinadors portàtils, tablets, calculadores, ni telèfons mòvils. Aquest han d'estar apagats durant la realització de la prova.
 10. Cada equip utilitzarà un únic ordinador i tots els equips disposaran d'ordinadors similars. Els participants podrán utilitzar diversos editors per escriure els seus programes. L'entorn será tipus X-Windows treballant en un PC amb una distribución GNU/Linux. Cada equip tindrà accés a compiladors de C, C++ i Java.
 11. Els participants no podran conversar ni establir cap altre tipus de contacte amb ningú que no sigui un altre membre del seu propi equip o personal de l'organització. Tota consulta relativa al conjunt de problemes s'ha d'haver realitzat mitjançant el sistema d'aclariments. El jutge podrà determinar que la pregunta és d'interés general i remetre-la llavors a tots els participants.
 12. La prova es realitzará en un entorn de xarxa. La xarxa només s'utilitzarà per enviar les solucions i consultar el ranking del concurs. Qualsevol altre ús en forma de FTP, TELNET, etc. serà motiu de desqualificació.
 13. Les solucions als problemes seran enviades electrònicament per ser jutjades. Cada enviament es qualificará amb un dels següents veredictes:
  ACCEPTED
  La solució ha sigut considerada correcta i s'accepta.
  RUN ERROR
  La solució ha sofert algun problema durant la seva ejecució i s'ha anul·lat.
  WRONG ANSWER
  La solució ha generat una sortida invàlida respecte a l'especificació del problema.
  TIME LIMIT
  La solució s'ha mantingut durant massa temps en execució i ha sigut abortada.
  COMPILATION ERROR
  La solució enviada no ha compilat.
  L'equip rebrà el veredicte també electrònicament. En cap cas es proporcionarà informació addicional, com l'error produït en execució, el cas de prova mal resolt, el temps total d'execució o l'error de compilació.
  Els problemes acceptats serán reconeguts amb un globus del color distintiu del problema.
  Alguns dels problemes que els jutges qualifiquin com a propensos a generar el resultat TIME LIMIT podrien estar identificats en els enunciats, encara que això no té per què fer-se en totes les ocasions.
  Es pot consultar més informació sobre els tipus de veredictes en el manual de DOMjudge.
 14. Els equips serán ordenats en funció del nombre final de problemes resolts com a primer criteri absolut. Els equips amb el mateix nombre de solucions correctes serán ordenats per menor temps total. El temps total serà la suma dels temps utilitzat per resoldre cada problema. El càlcul es farà amb el temps transcorregut des del començament de la prova fins a l'enviament acceptat com a correcte, más vint minuts per cada enviament d'aquest mateix problema que hagués estat rebutjat (com a penalització). Els problemes no resolts no acumularan temps per moltes vegades que s'hagin enviat.
 15. Quaranta-cinc minuts abans de la finalització del concurs el rànquing en temps real deixará d'actualitzar-se i deixarà d'atorgar-se globus als participants, però seguiran notificant-se els resultats de les solucions als equips. Els resultats finals es donaran a conèixer durant la cerimònia de lliurament de premis.
 16. Els jutges seran els únics responsables de determinar la correcció o no de les solucions enviades i, en conseqüència, de determinar els vencedors del certamen. Les seves decisions serán inapel·lables.
 17. Un equip podrà ser desqualificat durant les 24 hores següents a la finalització del concurs, si es conclou que la seva conducta no ha estat esportiva o no s'ha acreditat la seva elegibilidad per formar part d'un equip (condició d'estudiant).
 18. Als participants se'ls farà entrega del material, i se'ls explicarà:
  • L'entorn i el programari a utilitzar.
  • El mecanisme d'enviament i el tipus d'arxius a enviar.
  • Els diversos missatges d'error.
  • La forma de comunicar-se amb els jutges (i qui són aquests).
 19. Serà obligatori, tant per als estudiants com per als professors acompanyants, portar posada durant la realització de la prova, la samarreta i acreditació oficials del concurs que se'ls hi lliuraran al registrar-se.

Prueba tus soluciones

Puedes probar tus soluciones en ¡Acepta el reto!, el juez on-line con problemas de ediciones anteriores.

Programame 2.0

Visita nuestro blog con acertijos programables.